eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Lista formularzy

Poniżej znajduje się lista dostępnych aktualnie formularzy podatkowych wraz z załącznikami, podzielonych na grupy:

UWAGA! Jeśli nie znajdziesz...

Jeśli nie znajdziesz formularza, którego szukałeś, skorzystaj z formularza kontaktowego i powiadom nas o tym.

Formularze CIT

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
APA-C (1) TAK Sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-10Z (5) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-11R (5) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
CIT-14 (1) TAK Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji
CIT-15J (2) TAK Informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej
CIT-5 (12) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6AR (5) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6R (6) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-7 (12) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-8 (33) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8AB (8) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8E (4) TAK Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek
CIT-8FR (1) TAK Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej
CIT-8ST (1) TAK Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-9R (7) TAK Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-CFC (5) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-CSR (1) TAK Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
CIT-D (8) TAK Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
CIT-N1 (1) TAK Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej na ostatni dzień roku
CIT-N2 (1) TAK Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących na ostatni dzień roku
CIT-NZ (2) TAK Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-RB (2) TAK Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację
CIT-ST (8) TAK Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-TP (2) TAK Uproszczone sprawozdanie
CIT-VC (1) TAK Informacja o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
IFT-2 (10) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2R (10) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
TPR-C (5) TAK Informacja o cenach transferowych
ZAW-RD (2) TAK Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Formularze JPK

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
JPK_EWP (3) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów
JPK_FA (4) TAK Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT
JPK_FA_RR (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT RR
JPK_GV (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji wewnętrznej członków grupy VAT
JPK_KR (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych
JPK_KR_PD (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych raportowanych na podstawie ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT
JPK_MAG (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla obrotu magazynowego
JPK_PKPIR (2) TAK Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów
JPK_ST_KR (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe
JPK_V7K (2) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji w zakresie rozliczenia podatku należnego i naliczonego oraz deklaracji VAT-7
JPK_V7M (2) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji w zakresie rozliczenia podatku należnego i naliczonego oraz deklaracji VAT-7
JPK_VAT (3) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
JPK_WB (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego

Formularze NIP

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
NIP-2 (15) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-5/W (8) TAK Wniosek o wydanie zaświadczenia / informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
NIP-7 (6) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-8 (4) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających
ZAP-3 (6) TAK Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Formularze PIT

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
APA-P (1) TAK Sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych
DSF-1 (2) TAK Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej do zapłaty w roku kalendarzowym
IFT-1 (16) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania
IFT-1R (16) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania
IFT-3 (8) TAK Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3R (8) TAK Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
PIT-11 (29) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11K (25) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-14 (7) TAK Informacja o: - wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej , - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-16 (15) TAK Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (13) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16S (15) TAK Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16Z (14) TAK Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności
PIT-16ZS (14) TAK Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności
PIT-19A (11) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-2 (9) Oświadczenia / wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-23 (6) TAK Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-2A (7) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (8) Oświadczenia / wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (7) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (8) Oświadczenia / wnioski podatnika dla celów obliczania przez organ rentowy miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-4R (13) TAK Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6 (14) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
PIT-8AR (13) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C (11) TAK Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-CFC (5) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
PIT-CSR (1) TAK Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
PIT-CSRS (1) TAK Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
PIT-DZ (2) TAK Informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+
PIT-N1 (1) TAK Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej na ostatni dzień roku
PIT-N2 (1) TAK Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących na ostatni dzień roku
PIT-NZ (2) TAK Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
PIT-NZS (2) TAK Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
PIT-R (21) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-RB (2) TAK Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację
PIT-RBS (2) TAK Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację
PIT-TP (2) TAK Uproszczone sprawozdanie
TPR-P (5) TAK Informacja o cenach transferowych

Formularze VAT

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
VAP-1 (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-10 (6) TAK Deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu
VAT-11 (6) TAK Deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy noweych środków transportu
VAT-12 (4) TAK Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-13 (2) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
VAT-21 (3) TAK Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (3) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej
VAT-23 (3) TAK Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-24 (2) TAK Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z innego państwa członkowskiego
VAT-25 (2) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego
VAT-26 (2) TAK Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
VAT-27 (2) TAK Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym
VAT-28 (2) TAK Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej
VAT-29 (1) TAK Zawiadomienie o wyborze miejsca opodatkowania albo o rezygnacji z dokonanego wyboru miejsca opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
VAT-7 (20) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (14) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (11) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (10) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-CS (1) TAK Zawiadomienie o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock
VAT-R (17) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-REF (5) TAK Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim
VAT-UE (5) TAK Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock
VAT-UEK (5) TAK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock
VAT-Z (6) TAK Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
VII-DO (2) TAK Deklaracja dla rozliczania podatku vat w zakresie procedury importu
VII-R (2) TAK Zgłoszenie podatnika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VAT
VII-RP (2) TAK Zgłoszenie pośrednika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VAT
VIN-D (1) TAK Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej
VIN-DO (1) TAK Deklaracja dla rozliczania podatku vat w zakresie procedury nieunijnej
VIN-R (4) TAK Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury nieunijnej rozliczania vat
VIU-D (1) TAK Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej
VIU-DO (2) TAK Deklaracja dla rozliczania podatku vat w zakresie procedury unijnej
VIU-R (4) TAK Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
VZM-1 (6) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r.

Formularze MDR

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
MDR-1 (2) TAK Informacja o schemacie podatkowym na podstawie art.86b § 1, art.86c § 1 i 2, oraz art.86d § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
MDR-2 (2) TAK Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego na podstawie art. 86b § 6 oraz art. 86d § 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
MDR-3 (2) TAK Informacja korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego na podstawie art. 86j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
MDR-4 (2) TAK Kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego na podstawie art. 86f §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Formularze WHT - Podatek u źródła

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
WH-OSC (3) TAK Oświadczenie o posiadaniu dokumentów uprawniających do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania do wypłat lub dalszych wypłat w podatku dochodowym od osób
WH-OSP (3) TAK Oświadczenie o posiadaniu dokumentów uprawniających do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania do wypłat lub dalszych wypłat w podatku dochodowym od osób fizycznych
WHWAE (1) TAK Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych
WH-WAP (2) TAK Wniosek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji
WH-WAZ (2) TAK Wniosek podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji
WH-WCP (3) TAK Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika
WH-WCZ (2) TAK Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika
WHWOE (1) TAK Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych
WH-WOP (3) TAK Wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika
WH-WOZ (3) TAK Wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika
WH-WPP (3) TAK Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych
WH-WPZ (3) TAK Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

Formularze Rozliczenia roczne

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
PIT-28 (26) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28S (26) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-36 (31) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (20) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36LS (20) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36S (31) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-37 (30) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (16) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (12) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-OP (3) TAK Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
PIT-WZ (1) TAK Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy

Formularze Sprawozdania finansowe

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
SF-DMA (2) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich
SF-EMI (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla emitentów
SF-JIN (2) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
SF-JMA (2) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego
SF-JMI (2) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek mikro
SF-JOP (2) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…)
SF-SIN (2) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
SF-SOI (1) TAK Sprawozdanie finansowe dla innych organizacji
SF-ZUR (2) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Formularze Zbiorcze

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
PIT-11Z (29) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8CZ (11) TAK Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-RZ (21) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

Formularze Przelewy

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
US (2) Przelew podatkowy
ZUS (2) Przelew do ZUS
ZW (1) Przelew

Formularze Pozostałe

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
ALK (2) TAK Informacja w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml
CBC-P (2) TAK Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów
CBC-R (2) TAK Informacja o grupie podmiotów
CFR-1 (5) Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych
CFR-2 (3) Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy)
CRS-1 (3) TAK Informacje o rachunkach raportowanych
CUK (2) TAK Informacja w sprawie opłaty od środków spożywczych
DL-1 (1) Deklaracja na podatek leśny
DN-1 (1) Deklaracja na podatek od nieruchomości
DR-1 (1) Deklaracja na podatek rolny
DRA-2 (1) TAK Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
DT-1 (6) Deklaracja na podatek od środków transportowych
FA (1) TAK Faktura VAT
FA (2) TAK Faktura VAT
FAT-1 (4) TAK Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych oraz płatnościach na rzecz wyłączonych instytucji finansowych
FIN-1 (4) TAK Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych
IGH-1 (2) TAK Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych
IKE-1 (3) Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
IKE-2 (3) Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
IKZE-1 (1) Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego
IKZE-2 (1) Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego
ITP (1) TAK
OEG-1 (1) TAK Informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa
OPD-1 (2) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
OPL-1 (6) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
OPL-1P (1) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
OPO-1 (3) Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego
OPS-1 (2) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
ORD-HZ (4) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
ORD-IN (10) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-M (4) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
ORD-OG (4) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
ORD-TK (4) TAK Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób
ORD-U (5) TAK Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
ORD-W1 (4) TAK Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będących nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)
ORD-WS (4) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej
PCC-2 (7) TAK Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
PCC-3 (6) TAK Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-3/A (4) TAK Informacja o pozostałych podatnikach
PCC-4 (1) TAK Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-4/A (1) TAK Informacja o pozostałych podatnikach
PPD-1 (2) Pełnomocnictwo do doręczeń
PPO-1 (3) Pełnomocnictwo ogólne
PPS-1 (2) Pełnomocnictwo szczególne
PSD-1 (2) TAK Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej
PT-1 (1) TAK Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym
PT-2 (1) TAK Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego
PWS-1 (1) TAK Oświadczenie o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji
PWS-2 (1) TAK Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji
SD-2 (6) TAK Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
SD-3 (6) TAK Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
SD-3/A (6) TAK Informacja o pozostałych podatnikach
SD-Z2 (6) TAK Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
SPW-1 (1) TAK Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego
SPW-2 (1) TAK Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego
UPL-1 (6) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
UPL-1P (1) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
UPR-1 (1) Upoważnienie do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku
UPR-2 (1) Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku
WIS-W (2) Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej
WN-DF (1) TAK Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych
WN-DFU (1) TAK Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia w PIT
WN-W (1) TAK Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
WZP-1K (4) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
WZP-1M (4) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
WZP-1R (4) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
WZS-1K (4) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku
WZS-1M (4) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku
WZS-1R (4) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku
ZAW-FA (2) Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z krajowego systemu e-faktur
ZAW-NR (2) Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art.96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług
ZGD-1 (1) TAK Wyrażenie / wycofanie zgody na doręczenia w e-urzędzie skarbowym

Formularze Archiwalne

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
ALK (1) TAK Informacja w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml
CBC-P (1) TAK Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów
CBC-R (1) TAK Informacja o grupie podmiotów
CEIDG-1 (1) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
CEIDG-1 (2) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
CEIDG-1 (3) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
CEIDG-1 (4) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
CEIDG-1 (5) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
CFR-1 (3) Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych
CFR-1 (4) Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych
CFR-2 (2) Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy)
CIT-10R (1) TAK Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-10Z (1) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-10Z (2) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-10Z (3) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-10Z (4) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-11R (1) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
CIT-11R (2) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
CIT-11R (3) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
CIT-11R (4) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
CIT-15J (1) TAK Informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej
CIT-2 (17) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-5 (10) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-5 (11) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-5 (9) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6AR (1) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6AR (2) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6AR (3) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6AR (4) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6R (1) TAK Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6R (2) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-6R (3) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-6R (4) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-6R (5) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-7 (10) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-7 (11) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-7 (8) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-7 (9) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-8 (20) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (21) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (22) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (23) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (24) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (25) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (26) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (27) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (28) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (29) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (30) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (31) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (32) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8A (10) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8A (11) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8A (12) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8A (8) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8A (9) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8AB (1) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8AB (2) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8AB (3) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8AB (4) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8AB (5) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8AB (6) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8AB (7) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B (10) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B (11) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B (7) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B (8) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B (9) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8E (1) TAK Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych
CIT-8E (2) TAK Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek
CIT-8E (3) TAK Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek
CIT-9R (1) TAK Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-9R (2) TAK Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-9R (3) TAK Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-9R (4) TAK Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-9R (5) TAK Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-9R (6) TAK Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-CFC (1) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-CFC (2) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-CFC (3) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-CFC (4) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-D (3) TAK Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
CIT-D (4) TAK Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
CIT-D (5) TAK Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
CIT-D (6) TAK Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
CIT-D (7) TAK Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
CIT-NZ (1) TAK Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
CIT-RB (1) TAK Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację
CIT-ST (7) TAK Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
CRS-1 (1) TAK Informacje o rachunkach raportowanych
CRS-1 (2) TAK Informacje o rachunkach raportowanych
CUK (1) TAK Informacja w sprawie opłaty od środków spożywczych
DSF-1 (1) TAK Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym
DT-1 (3) Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1 (4) Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1 (5) Deklaracja na podatek od środków transportowych
EDG-1 (1) Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
FAT-1 (1) TAK Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych oraz płatnościach na rzecz wyłączonych instytucji finansowych
FAT-1 (2) TAK Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych oraz płatnościach na rzecz wyłączonych instytucji finansowych
FAT-1 (3) TAK Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych oraz płatnościach na rzecz wyłączonych instytucji finansowych
FIN-1 (1) TAK Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych
FIN-1 (2) TAK Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych
FIN-1 (3) TAK Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych
GHD-1 (1) Informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo
IFT-1 (10) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1 (11) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1 (12) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1 (13) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1 (14) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1 (15) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania
IFT-1 (7) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1 (8) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1 (9) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (10) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (11) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (12) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (13) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (14) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (15) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania
IFT-1R (7) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (8) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (9) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-2 (4) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2 (5) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2 (6) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2 (7) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2 (8) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2 (9) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2R (4) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2R (5) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2R (6) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2R (7) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2R (8) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2R (9) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-3 (4) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3 (5) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3 (6) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3 (7) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3R (4) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3R (5) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3R (6) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3R (7) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IGH-1 (1) TAK Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych
IKE-1 (2) Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
IKE-2 (1) Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
IKE-2 (2) Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
JPK_EWP (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów
JPK_EWP (2) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów
JPK_FA (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT
JPK_FA (2) TAK Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT
JPK_FA (3) TAK Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT
JPK_PKPIR (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów
JPK_V7K (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji w zakresie rozliczenia podatku należnego i naliczonego oraz deklaracji VAT-7
JPK_V7M (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji w zakresie rozliczenia podatku należnego i naliczonego oraz deklaracji VAT-7
JPK_VAT (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
JPK_VAT (2) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
MDR-1 (1) TAK Informacja na podstawie art. 86b § 1, art. 86c § 1 i 2, oraz art. 86d § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
MDR-2 (1) TAK Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego na podstawie art. 86b § 6 oraz art. 86d § 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
MDR-3 (1) TAK Informacja korzystającego o schemacie podatkowym na podstawie art. 86j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
MDR-4 (1) TAK Kwartalna informacja o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego na podstawie art. 86f §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
NIP-1 (3) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą
NIP-1 (4) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą
NIP-1 (5) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą
NIP-1 (6) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą
NIP-2 (10) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (11) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (12) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (13) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (14) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (3) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (4) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (5) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (6) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (7) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (8) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (9) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-3 (3) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
NIP-3 (4) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
NIP-3 (5) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
NIP-5 (4) Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej
NIP-5/W (5) Wniosek / informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
NIP-5/W (6) Wniosek / informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
NIP-5/W (7) TAK Wniosek o wydanie zaświadczenia / informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
NIP-7 (1) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-7 (2) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-7 (3) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-7 (4) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-7 (5) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-8 (1) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających
NIP-8 (2) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających
NIP-8 (3) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających
OPD-1 (1) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
OPL-1 (1) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
OPL-1 (2) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
OPL-1 (3) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
OPL-1 (4) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
OPL-1 (5) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
OPO-1 (1) Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego
OPO-1 (2) Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego
OPS-1 (1) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
ORD-HZ (1) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
ORD-HZ (2) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
ORD-HZ (3) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
ORD-IN (2) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN (3) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN (4) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN (5) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN (6) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN (7) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN (8) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN (9) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-M (1) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
ORD-M (2) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
ORD-M (3) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
ORD-OG (1) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
ORD-OG (2) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
ORD-OG (3) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
ORD-TK (1) TAK Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób
ORD-TK (2) TAK Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób
ORD-TK (3) TAK Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób
ORD-U (1) TAK Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
ORD-U (2) TAK Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
ORD-U (3) TAK Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
ORD-U (4) TAK Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
ORD-W1 (1) TAK Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będących nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)
ORD-W1 (2) TAK Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będących nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)
ORD-W1 (3) TAK Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będących nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)
ORD-WS (1) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-WS (2) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-WS (3) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej
PCC-2 (1) Deklaracja o należnościach wpłaconych przez płatnika
PCC-2 (2) Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
PCC-2 (3) TAK Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
PCC-2 (4) TAK Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
PCC-2 (5) TAK Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
PCC-3 (1) TAK Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-3 (2) TAK Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-3 (4) TAK Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-3 (5) TAK Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-3/A (2) TAK Informacja o pozostałych podatnikach
PCC-3/A (3) TAK Informacja o pozostałych podatnikach
PIT-11 (11) Informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (12) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (14) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (15) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (16) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (17) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (18) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (19) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (20) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (21) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (22) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (23) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (24) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (25) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (26) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (27) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (28) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11K (16) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11K (17) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11K (18) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11K (19) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11K (20) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11K (21) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11K (22) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11K (23) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11K (24) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11Z (22) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11Z (23) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11Z (24) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11Z (25) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11Z (26) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11Z (27) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12 (3) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-12 (4) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-12 (5) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-14 (5) TAK Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-14 (6) TAK Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-16 (10) TAK Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16 (12) TAK Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16 (13) TAK Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16 (14) TAK Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16 (9) TAK Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (10) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (11) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (12) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (2) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (4) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (5) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (6) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (7) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (8) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (9) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16Z (13) TAK Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności
PIT-19A (10) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-19A (4) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-19A (5) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-19A (6) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-19A (7) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-19A (8) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-19A (9) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-2 (2) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2 (3) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2 (4) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2 (5) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2 (6) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2 (7) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2 (8) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-23 (5) TAK Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-28 (11) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok
PIT-28 (12) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok
PIT-28 (13) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (14) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (15) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (16) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (17) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (18) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (19) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (20) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (21) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (22) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (23) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (24) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (25) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28S (21) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28S (22) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28S (23) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28S (24) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28S (25) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-2A (2) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (3) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (4) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (5) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (6) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2C (2) Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
PIT-3 (2) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (3) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (4) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (5) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (6) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-36 (10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (12) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (14) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (16) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (17) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (18) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (19) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (20) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (22) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (23) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (24) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (26) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (27) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (28) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (29) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (30) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (7) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (8) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (9) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (1) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (10) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (11) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (12) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (13) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (14) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (15) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36L (16) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36L (17) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36L (18) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36L (18x) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36L (19) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36L (2) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (3) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (4) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (5) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (6) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (7) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (8) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (9) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36LS (15) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36LS (16) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36LS (17) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36LS (18) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36LS (19) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36S (26) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36S (27) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36S (28) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36S (29) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36S (30) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-37 (10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (12) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (14) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (16) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (17) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (18) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (19) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (20) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (22) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (23) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (24) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (25) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (26) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (27) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (28) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (29) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (8) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (9) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (10) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (11) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (12) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (13) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (14) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (15) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (3) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (4) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (5) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (6) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (7) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (8) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (9) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (1) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (10) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (11) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (2) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (3) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (4) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (5) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (6) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (7) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (8) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (9) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-4 (14) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych
PIT-4 (15) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat
PIT-4 (16) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat
PIT-4 (17) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat
PIT-40 (15) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40 (16) TAK Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40 (17) TAK Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40 (19) TAK Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40 (20) TAK Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40 (21) TAK Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40 (22) TAK Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40Z (22) TAK Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-4R (1) TAK Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (10) TAK Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (11) TAK Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (12) TAK Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (2) TAK Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (3) TAK Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (4) TAK Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (5) TAK Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (6) TAK Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (7) TAK Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (8) TAK Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (9) TAK Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-5 (13) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
PIT-5 (14) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
PIT-5 (15) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
PIT-5/A (7) Obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
PIT-5L (1) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19%
PIT-5L (2) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19%
PIT-5L (3) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19%
PIT-6 (10) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6 (11) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6 (12) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
PIT-6 (13) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
PIT-6 (8) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6 (9) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6L (10) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6L (11) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6L (8) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6L (9) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR (1) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (10) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (11) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (12) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (2) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (3) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (4) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (5) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (6) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (7) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (8) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (9) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8B (12) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8B (14) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8C (10) TAK Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C (3) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C (4) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C (5) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C (6) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C (7) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C (8) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C (9) TAK Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8CZ (10) TAK Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8CZ (8) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8CZ (9) TAK Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8S (3) TAK Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
PIT-AZ (1) Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
PIT-CFC (1) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
PIT-CFC (2) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
PIT-CFC (3) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
PIT-CFC (4) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
PIT-DZ (1) TAK Informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+
PIT-NZ (1) TAK Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
PIT-NZS (1) TAK Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku
PIT-OP (1) TAK Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego
PIT-OP (2) TAK Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
PIT-R (13) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-R (14) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-R (15) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-R (16) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-R (17) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-R (18) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-R (19) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-R (20) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-RB (1) TAK Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację
PIT-RBS (1) TAK Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację
PIT-RZ (18) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-RZ (19) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-RZ (20) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
POG-3A (2) TAK Deklaracja dla podatku od gier
POG-3A (3) TAK Deklaracja dla podatku od gier
POG-3C (2) TAK Deklaracja dla podatku od gier
POG-3C (3) TAK Deklaracja dla podatku od gier
POG-3D (2) TAK Deklaracja dla podatku od gier
POG-3D (3) TAK Deklaracja dla podatku od gier
POG-4 (1) Deklaracja dla podatku od gier
POG-4 (2) Deklaracja dla podatku od gier
POG-5 (1) Deklaracja dla podatku od gier
POG-P (1) Deklaracja dla podatku od gier
POG-R (2) TAK Deklaracja dla podatku od gier (ryczałt)
POG-R (3) TAK Deklaracja dla podatku od gier (ryczałt)
PPD-1 (1) Pełnomocnictwo do doręczeń
PPO-1 (1) Pełnomocnictwo ogólne
PPO-1 (2) Pełnomocnictwo ogólne
PPS-1 (1) Pełnomocnictwo szczególne
PSD-1 (1) TAK Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej
SD-2 (3) TAK Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
SD-2 (4) TAK Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
SD-3 (2) TAK Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
SD-3 (4) TAK Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
SD-3 (5) TAK Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
SD-3/A (5) TAK Informacja o pozostałych podatnikach
SD-Z2 (3) TAK Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
SD-Z2 (4) TAK Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
SD-Z2 (5) TAK Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
SF-DMA (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich
SF-JIN (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
SF-JMA (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego
SF-JMI (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek mikro
SF-JOP (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…)
SF-SIN (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
SF-ZUR (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
TPR-C (2) TAK Informacja o cenach transferowych
TPR-C (3) TAK Informacja o cenach transferowych
TPR-C (4) TAK Informacja o cenach transferowych
TPR-P (2) TAK Informacja o cenach transferowych
TPR-P (3) TAK Informacja o cenach transferowych
TPR-P (4) TAK Informacja o cenach transferowych
TYT-3 (1) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym
TYT-3A (1) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym
UPL-1 (1) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
UPL-1 (2) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
UPL-1 (3) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
UPL-1 (4) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
UPL-1 (5) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
US (1) Przelew podatkowy
VAT-10 (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
VAT-10 (2) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
VAT-10 (3) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
VAT-10 (4) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
VAT-10 (5) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
VAT-11 (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-11 (2) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-11 (3) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-11 (4) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-11 (5) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-12 (1) TAK Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-12 (2) TAK Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-12 (3) TAK Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-13 (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
VAT-21 (2) TAK Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (1) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej
VAT-22 (2) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej
VAT-23 (1) TAK Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-23 (2) TAK Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-24 (1) TAK Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
VAT-25 (1) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
VAT-26 (1) TAK Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
VAT-27 (1) TAK Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym
VAT-28 (1) TAK Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej
VAT-7 (10) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (11) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (12) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (13) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (14) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (15) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (16) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (17) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (18) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (19) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (7) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (8) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (9) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (2) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (3) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (4) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (5) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (6) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (7) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (8) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (10) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (11) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (12) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (13) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (3) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (4) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (5) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (6) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (7) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (8) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (9) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (10) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (2) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (3) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (4) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (5) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (6) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (7) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (8) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (9) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9 (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-9 (2) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-9M (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-9M (2) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (3) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (4) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (5) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (6) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (7) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (8) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (9) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-IM (2) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
VAT-R (10) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (11) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (12) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (13) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (14) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (15) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (16) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (7) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (8) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (9) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-REF (4) TAK Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim
VAT-UE (1) TAK Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów
VAT-UE (2) TAK Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UE (3) TAK Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UE (4) TAK Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UEK (1) TAK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów
VAT-UEK (2) TAK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UEK (3) TAK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UEK (4) TAK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-Z (4) TAK Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
VAT-Z (5) TAK Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
VII-DO (1) TAK Deklaracja dla rozliczania podatku vat w zakresie procedury importu
VII-R (1) TAK Zgłoszenie podatnika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VAT
VII-RP (1) TAK Zgłoszenie pośrednika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania VAT
VIN-R (1) TAK Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
VIN-R (2) TAK Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
VIN-R (3) TAK Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury nieunijnej rozliczania VAT
VIU-DO (1) TAK Deklaracja dla rozliczania podatku vat w zakresie procedury unijnej
VIU-R (1) TAK Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
VIU-R (2) TAK Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
VIU-R (3) TAK Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
VZM-1 (1) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r. do 31.12.2007r.
VZM-1 (2) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r. do 31.12.2007r.
VZM-1 (3) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r.
VZM-1 (4) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r.
VZM-1 (5) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r.
WH-OSC (1) TAK Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych
WH-OSC (2) TAK Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku
WH-OSP (1) TAK Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
WH-OSP (2) TAK Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia bądź stawki podatku
WH-WAE (1) TAK Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych
WH-WAP (1) TAK Wniosek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji
WH-WAZ (1) TAK Wniosek podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji
WH-WCP (1) TAK Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych
WH-WCP (2) TAK Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika
WH-WCZ (1) TAK Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych pobranego od należności wypłaconych na rzecz podatnika
WH-WOE (1) TAK Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych
WH-WOP (1) TAK Wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia
WH-WOP (2) TAK Wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika
WH-WOZ (1) TAK Wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia
WH-WOZ (2) TAK Wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika
WH-WPP (1) TAK Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
WH-WPP (2) TAK Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od dokonanych wypłat (świadczeń) oraz postawionych do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych
WH-WPZ (1) TAK Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
WH-WPZ (2) TAK Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
WZP-1K (3) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
WZP-1M (3) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
WZP-1R (3) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
WZS-1K (3) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku
WZS-1M (3) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku
WZS-1R (3) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku
ZAP-3 (1) TAK Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
ZAP-3 (2) TAK Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
ZAP-3 (3) TAK Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
ZAP-3 (4) TAK Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
ZAP-3 (5) TAK Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
ZAS-W (1) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
ZAW-E1 (1) Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej
ZAW-E2 (2) TAK Zgłoszenie osoby upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej
ZAW-FA (1) Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z krajowego systemu e-faktur
ZAW-NR (1) Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art.96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
ZAW-RD (1) TAK Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
ZUS (1) Przelew do ZUS
ZUS PEL (2) Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
ZZ-1 (2) Zarządzenie zabezpieczenia

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023