Lista formularzy

Poniżej znajduje się lista dostępnych aktualnie formularzy podatkowych wraz z załącznikami, podzielonych na grupy:

UWAGA! Jeśli nie znajdziesz...

Jeśli nie znajdziesz formularza, którego szukałeś, skorzystaj z formularza kontaktowego i powiadom nas o tym.

Formularze CIT:

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
CIT-10Z (5) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-11R (5) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
CIT-14 (1) TAK Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji
CIT-5 (12) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6AR (5) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6R (6) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-7 (12) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-8 (28) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (29) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8AB (3) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-9R (7) TAK Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-CFC (2) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-CFC (3) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-D (6) TAK Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
CIT-NZ (1) TAK Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
CIT-ST (7) TAK Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-TP (2) TAK Uproszczone sprawozdanie
CIT-VC (1) TAK Informacja o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
IFT-2 (9) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2R (9) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
TPR-C (2) TAK Informacja o cenach transferowych

Jednolite pliki kontrolne:

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
JPK_EWP (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów
JPK_FA (3) TAK Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT
JPK_FA_RR (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT RR
JPK_KR (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych
JPK_MAG (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla obrotu magazynowego
JPK_PKPIR (2) TAK Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów
JPK_V7M (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji w zakresie rozliczenia podatku należnego i naliczonego oraz deklaracji VAT-7
JPK_VAT (3) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
JPK_WB (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego

Formularze NIP:

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
NIP-2 (12) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-5/W (8) TAK Wniosek o wydanie zaświadczenia / informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
NIP-7 (5) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-8 (3) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających
ZAP-3 (5) TAK Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Formularze PIT:

Typ (wersja) e-Deklaracje Opis
DSF-1 (1) TAK Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym
IFT-1 (15) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (15) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-3 (8) TAK Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3R (8) TAK Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
PIT-11 (25) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11K (24) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-14 (7) TAK Informacja o: - wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej , - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-16 (15) TAK Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (10) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16S (15) TAK Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16Z (14) TAK Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności
PIT-16ZS (14) TAK Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności
PIT-19A (9) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-2 (6) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-23 (6) TAK Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-2A (6) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (6) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-4R (9) TAK Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6 (14) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
PIT-8AR (8) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C (10) TAK Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-CFC (2) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
PIT-NZ (1) TAK Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
PIT-NZS (1) TAK Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku
PIT-R (20) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-TP (2) TAK Uproszczone sprawozdanie
TPR-P (2) TAK Informacja o cenach transferowych

Formularze VAT:

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
VAP-1 (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-10 (6) TAK Deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu
VAT-11 (6) TAK Deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy noweych środków transportu
VAT-12 (4) TAK Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-13 (2) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
VAT-21 (3) TAK Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (3) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej
VAT-23 (3) TAK Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-24 (2) TAK Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z innego państwa członkowskiego
VAT-25 (2) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego
VAT-26 (1) TAK Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
VAT-27 (2) TAK Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym
VAT-28 (2) TAK Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej
VAT-7 (20) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (14) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (10) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (9) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-R (14) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-REF (4) TAK Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim
VAT-UE (5) TAK Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock
VAT-UEK (5) TAK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock
VAT-Z (6) TAK Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
VIN-D (1) TAK Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej
VIN-R (2) TAK Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
VIU-D (1) TAK Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej
VIU-R (2) TAK Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
VZM-1 (6) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r.

Formularze WHT:

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
WH-OSC (1) TAK Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych
WH-OSP (1) TAK Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
WH-WCP (1) TAK Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych
WH-WCZ (1) TAK Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych
WH-WOP (1) TAK Wniosek płatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia
WH-WOZ (1) TAK Wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia
WH-WPP (1) TAK Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
WH-WPZ (1) TAK Wniosek podatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

Formularze rozliczeń rocznych:

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
PIT-28 (22) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28S (21) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-36 (27) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (16) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36LS (16) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36S (27) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-37 (26) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (14) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (10) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-OP (1) TAK Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego
PIT-WZ (1) TAK Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy

Sprawozdania finansowe:

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
SF-DMA (2) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich
SF-EMI (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla emitentów
SF-JIN (2) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
SF-JMA (2) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego
SF-JMI (2) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek mikro
SF-JOP (2) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…)
SF-SIN (2) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
SF-SOI (1) TAK Sprawozdanie finansowe dla innych organizacji
SF-ZUR (2) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Formularze zbiorcze:

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
PIT-11Z (25) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8CZ (10) TAK Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-RZ (20) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

Przelewy:

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
US (2) Przelew podatkowy
ZUS (2) Przelew do ZUS
ZW (1) Przelew

Pozostałe:

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
CBC-P (2) TAK Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów
CBC-R (1) TAK Informacja o grupie podmiotów
CFR-1 (5) Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych
CFR-2 (3) Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy)
CRS-1 (3) TAK Informacje o rachunkach raportowanych
FAT-1 (4) TAK Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych oraz płatnościach na rzecz wyłączonych instytucji finansowych
FIN-1 (2) TAK Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych
IGH-1 (1) TAK Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych
IKE-1 (3) Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
IKE-2 (3) Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
IKZE-1 (1) Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego
IKZE-2 (1) Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego
OPD-1 (2) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
OPL-1 (6) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
OPL-1P (1) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
OPO-1 (2) Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego
OPS-1 (2) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
ORD-HZ (4) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
ORD-IN (8) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-M (3) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
ORD-OG (3) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
ORD-TK (4) TAK Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób
ORD-U (5) TAK Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
ORD-W1 (4) TAK Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będących nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)
ORD-WS (2) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej
PCC-2 (7) TAK Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
PCC-3 (5) TAK Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-3/A (3) TAK Informacja o pozostałych podatnikach
PCC-4 (1) TAK Zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-4/A (1) TAK Informacja o pozostałych podatnikach
PPD-1 (2) Pełnomocnictwo do doręczeń
PPO-1 (2) Pełnomocnictwo ogólne
PPS-1 (2) Pełnomocnictwo szczególne
PSD-1 (1) TAK Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej
PT-1 (1) TAK Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym
PT-2 (1) TAK Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego
PWS-1 (1) TAK Oświadczenie o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji
PWS-2 (1) TAK Zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji
SD-2 (6) TAK Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
SD-3 (6) TAK Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
SD-3/A (6) TAK Informacja o pozostałych podatnikach
SD-Z2 (6) TAK Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
SPW-1 (1) TAK Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego
SPW-2 (1) TAK Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego
UPL-1 (6) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
UPL-1P (1) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
UPR-1 (1) Upoważnienie do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku
UPR-2 (1) Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku
WZP-1K (4) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
WZP-1M (4) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
WZP-1R (4) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
WZS-1K (4) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku
WZS-1M (4) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku
WZS-1R (4) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku
ZAW-NR (2) TAK Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art.96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług

Wersje archiwalne:

Typ (wersja) Wysyłka elektroniczna Opis
CBC-P (1) TAK Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów
CEIDG-1 (1) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
CEIDG-1 (2) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
CEIDG-1 (3) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
CEIDG-1 (4) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
CFR-1 (3) Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych
CFR-1 (4) Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych
CFR-2 (2) Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy)
CIT-10R (1) TAK Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-10Z (1) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-10Z (2) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-10Z (3) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-10Z (4) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-11R (1) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
CIT-11R (2) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
CIT-11R (3) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
CIT-11R (4) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
CIT-2 (17) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-5 (10) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-5 (11) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-5 (9) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6AR (1) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6AR (2) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6AR (3) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6AR (4) TAK Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6R (1) TAK Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6R (2) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-6R (3) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-6R (4) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-6R (5) TAK Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-7 (10) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-7 (11) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-7 (8) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-7 (9) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-8 (20) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (21) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (22) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (23) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (24) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (25) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (26) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8 (27) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8A (10) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8A (11) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8A (12) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8A (8) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8A (9) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8AB (1) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8AB (2) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B (10) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B (11) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B (7) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B (8) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B (9) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-9R (1) TAK Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-9R (2) TAK Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-9R (3) TAK Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-9R (4) TAK Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-9R (5) TAK Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-9R (6) TAK Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-CFC (1) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-D (3) TAK Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
CIT-D (4) TAK Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
CIT-D (5) TAK Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
CRS-1 (1) TAK Informacje o rachunkach raportowanych
CRS-1 (2) TAK Informacje o rachunkach raportowanych
DT-1 (3) Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1 (4) Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1 (5) Deklaracja na podatek od środków transportowych
EDG-1 (1) Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
FAT-1 (1) TAK Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych oraz płatnościach na rzecz wyłączonych instytucji finansowych
FAT-1 (2) TAK Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych oraz płatnościach na rzecz wyłączonych instytucji finansowych
FAT-1 (3) TAK Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych oraz płatnościach na rzecz wyłączonych instytucji finansowych
FIN-1 (1) TAK Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych
GHD-1 (1) Informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo
IFT-1 (10) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1 (11) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1 (12) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1 (13) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1 (14) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1 (7) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1 (8) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1 (9) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (10) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (11) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (12) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (13) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (14) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (7) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (8) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-1R (9) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
IFT-2 (4) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2 (5) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2 (6) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2 (7) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2 (8) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2R (4) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2R (5) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2R (6) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2R (7) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-2R (8) TAK Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
IFT-3 (4) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3 (5) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3 (6) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3 (7) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3R (4) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3R (5) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3R (6) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IFT-3R (7) TAK Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
IKE-1 (2) Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
IKE-2 (1) Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
IKE-2 (2) Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym
JPK_FA (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT
JPK_FA (2) TAK Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT
JPK_PKPIR (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów
JPK_VAT (1) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
JPK_VAT (2) TAK Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
NIP-1 (3) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą
NIP-1 (4) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą
NIP-1 (5) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą
NIP-1 (6) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą - niebędącej przedsiębiorcą
NIP-2 (10) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (11) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (3) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (4) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (5) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (6) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (7) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (8) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-2 (9) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-3 (3) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
NIP-3 (4) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
NIP-3 (5) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
NIP-5 (4) Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej
NIP-5/W (5) Wniosek / informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
NIP-5/W (6) Wniosek / informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
NIP-5/W (7) TAK Wniosek o wydanie zaświadczenia / informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej
NIP-7 (1) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-7 (2) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-7 (3) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-7 (4) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-8 (1) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających
NIP-8 (2) TAK Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających
OPD-1 (1) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
OPL-1 (1) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
OPL-1 (2) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
OPL-1 (3) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
OPL-1 (4) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
OPL-1 (5) Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
OPO-1 (1) Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego
OPS-1 (1) Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
ORD-HZ (1) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
ORD-HZ (2) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
ORD-HZ (3) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
ORD-IN (2) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN (3) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN (4) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN (5) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN (6) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN (7) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-M (1) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
ORD-M (2) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
ORD-OG (1) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
ORD-OG (2) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
ORD-TK (1) TAK Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób
ORD-TK (2) TAK Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób
ORD-TK (3) TAK Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób
ORD-U (1) TAK Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
ORD-U (2) TAK Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
ORD-U (3) TAK Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
ORD-U (4) TAK Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
ORD-W1 (1) TAK Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będących nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)
ORD-W1 (2) TAK Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będących nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)
ORD-W1 (3) TAK Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będących nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)
ORD-WS (1) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej
PCC-2 (1) Deklaracja o należnościach wpłaconych przez płatnika
PCC-2 (2) Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
PCC-2 (3) TAK Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
PCC-2 (4) TAK Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
PCC-2 (5) TAK Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
PCC-3 (1) TAK Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-3 (2) TAK Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-3 (4) TAK Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-3/A (2) TAK Informacja o pozostałych podatnikach
PIT-11 (11) Informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (12) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (14) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (15) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (16) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (17) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (18) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (19) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (20) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (21) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (22) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (23) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11 (24) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11K (16) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11K (17) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11K (18) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11K (19) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11K (20) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11K (21) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11K (22) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11K (23) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
PIT-11Z (22) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11Z (23) TAK Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-11Z (24) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12 (3) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-12 (4) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-12 (5) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-14 (5) TAK Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-14 (6) TAK Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-16 (10) TAK Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16 (12) TAK Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16 (13) TAK Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16 (14) TAK Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16 (9) TAK Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (2) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (4) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (5) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (6) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (7) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (8) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16A (9) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16Z (13) TAK Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności
PIT-19A (4) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-19A (5) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-19A (6) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-19A (7) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-19A (8) TAK Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-2 (2) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2 (3) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2 (4) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2 (5) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-23 (5) TAK Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-28 (11) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok
PIT-28 (12) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok
PIT-28 (13) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (14) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (15) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (16) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (17) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (18) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (19) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (20) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28 (21) TAK Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-2A (2) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (3) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (4) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (5) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2C (2) Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
PIT-3 (2) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (3) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (4) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-3 (5) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-36 (10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (12) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (14) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (16) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (17) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (18) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (19) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (20) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (22) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (23) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (24) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (26) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (7) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (8) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36 (9) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (1) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (10) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (11) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (12) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (13) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (14) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (15) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36L (2) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (3) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (4) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (5) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (6) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (7) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (8) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (9) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36LS (15) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-36S (26) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (12) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (14) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (16) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (17) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (18) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (19) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (20) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (22) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (23) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (24) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (25) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (8) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-37 (9) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (10) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (11) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (12) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (13) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (3) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (4) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (5) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (6) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (7) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (8) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (9) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (1) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (2) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (3) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (4) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (5) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (6) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (7) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (8) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (9) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-4 (14) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych
PIT-4 (15) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat
PIT-4 (16) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat
PIT-4 (17) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat
PIT-40 (15) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40 (16) TAK Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40 (17) TAK Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40 (19) TAK Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40 (20) TAK Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40 (21) TAK Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40 (22) TAK Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-40Z (22) TAK Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-4R (1) TAK Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (2) TAK Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (3) TAK Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (4) TAK Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (5) TAK Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (6) TAK Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (7) TAK Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R (8) TAK Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-5 (13) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
PIT-5 (14) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
PIT-5 (15) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
PIT-5/A (7) Obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze
PIT-5L (1) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19%
PIT-5L (2) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19%
PIT-5L (3) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19%
PIT-6 (10) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6 (11) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6 (12) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
PIT-6 (13) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
PIT-6 (8) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6 (9) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6L (10) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6L (11) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6L (8) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-6L (9) TAK Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR (1) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (2) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (3) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (4) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (5) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (6) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8AR (7) TAK Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8B (12) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8B (14) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-8C (3) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C (4) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C (5) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C (6) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C (7) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C (8) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8C (9) TAK Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8CZ (8) TAK Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8CZ (9) TAK Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-8S (3) TAK Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
PIT-AZ (1) Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
PIT-CFC (1) TAK Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
PIT-R (13) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-R (14) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-R (15) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-R (16) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-R (17) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-R (18) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-R (19) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-RZ (18) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-RZ (19) TAK Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
POG-3A (2) TAK Deklaracja dla podatku od gier
POG-3A (3) TAK Deklaracja dla podatku od gier
POG-3C (2) TAK Deklaracja dla podatku od gier
POG-3C (3) TAK Deklaracja dla podatku od gier
POG-3D (2) TAK Deklaracja dla podatku od gier
POG-3D (3) TAK Deklaracja dla podatku od gier
POG-4 (1) Deklaracja dla podatku od gier
POG-4 (2) Deklaracja dla podatku od gier
POG-5 (1) Deklaracja dla podatku od gier
POG-P (1) Deklaracja dla podatku od gier
POG-R (2) TAK Deklaracja dla podatku od gier (ryczałt)
POG-R (3) TAK Deklaracja dla podatku od gier (ryczałt)
PPD-1 (1) Pełnomocnictwo do doręczeń
PPO-1 (1) Pełnomocnictwo ogólne
PPS-1 (1) Pełnomocnictwo szczególne
SD-2 (3) TAK Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
SD-2 (4) TAK Deklaracja o wysokości podatku pobranego i wpłaconego przez płatnika
SD-3 (2) TAK Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
SD-3 (4) TAK Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
SD-3 (5) TAK Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
SD-3/A (5) TAK Informacja o pozostałych podatnikach
SD-Z2 (3) TAK Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
SD-Z2 (4) TAK Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
SD-Z2 (5) TAK Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
SF-DMA (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich
SF-JIN (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
SF-JMA (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego
SF-JMI (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek mikro
SF-JOP (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (…)
SF-SIN (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
SF-ZUR (1) TAK Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art.45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
TYT-3 (1) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym
TYT-3A (1) Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym
UPL-1 (1) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
UPL-1 (2) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
UPL-1 (3) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
UPL-1 (4) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
UPL-1 (5) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
US (1) Przelew podatkowy
VAT-10 (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
VAT-10 (2) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
VAT-10 (3) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
VAT-10 (4) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
VAT-10 (5) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
VAT-11 (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-11 (2) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-11 (3) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-11 (4) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-11 (5) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-12 (1) TAK Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-12 (2) TAK Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-12 (3) TAK Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-13 (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
VAT-21 (2) TAK Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (1) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej
VAT-22 (2) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej
VAT-23 (1) TAK Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-23 (2) TAK Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-24 (1) TAK Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
VAT-25 (1) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
VAT-27 (1) TAK Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym
VAT-28 (1) TAK Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej
VAT-7 (10) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (11) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (12) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (13) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (14) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (15) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (16) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (17) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (18) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (19) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (7) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (8) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (9) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (2) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (3) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (4) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (5) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (6) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (7) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7D (8) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (10) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (11) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (12) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (13) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (3) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (4) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (5) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (6) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (7) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (8) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7K (9) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (2) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (3) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (4) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (5) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (6) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (7) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (8) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-8 (9) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9 (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-9 (2) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-9M (1) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-9M (2) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (3) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (4) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (5) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (6) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (7) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (8) TAK Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-IM (2) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
VAT-R (10) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (11) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (12) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (13) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (7) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (8) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (9) TAK Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-UE (1) TAK Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów
VAT-UE (2) TAK Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UE (3) TAK Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UE (4) TAK Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UEK (1) TAK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów
VAT-UEK (2) TAK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UEK (3) TAK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UEK (4) TAK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-Z (4) TAK Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
VAT-Z (5) TAK Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
VIN-R (1) TAK Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
VIU-R (1) TAK Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT
VZM-1 (1) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r. do 31.12.2007r.
VZM-1 (2) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r. do 31.12.2007r.
VZM-1 (3) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r.
VZM-1 (4) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r.
VZM-1 (5) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r.
WZP-1K (3) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
WZP-1M (3) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
WZP-1R (3) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
WZS-1K (3) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku
WZS-1M (3) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku
WZS-1R (3) TAK Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku
ZAP-3 (1) TAK Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
ZAP-3 (2) TAK Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
ZAP-3 (3) TAK Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
ZAP-3 (4) TAK Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
ZAS-W (1) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
ZAW-E1 (1) Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej
ZAW-E2 (2) TAK Zgłoszenie osoby upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej
ZAW-NR (1) TAK Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art.96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
ZUS (1) Przelew do ZUS
ZUS PEL (2) Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
ZZ-1 (2) Zarządzenie zabezpieczenia